Mệt mỏi vì các trang web cứ hỏi số điện thoại của bạn khi đăng ký? Điều này đã qua! Đơn giản hãy chọn một trong những số MIỄN PHÍ của chúng tôi và nhận thông báo cho WhatsApp, Facebook và các mạng trực tuyến khác ngay tại đây. Không bao giờ phải nhập số điện thoại di động thật của bạn nữa!

Bắt Đầu Ngay
my trash mobile

Nhận Tin Nhắn

Nhận tin nhắn để xác minh trực tuyến như trong WhatsApp hoặc Facebook.

  1. Chọn một trong những số điện thoại di động miễn phí của chúng tôi
  2. Nhập số vào dịch vụ yêu cầu
  3. Nhấn vào nhận để gửi tin nhắn đến số đó

Hiển thị tất cả các số trực tuyến sẵn có

NEW! Lấy một số duy nhất

Tin nhắn Đã nhận
US +19163850525 +1 9163850525

Tình trạng Ngày tháng Người gởi Tin nhắn
Đã nhận New 16.12.2019 - 16:30 13185281XXX 【京东】您的手机验证码:303700。京东客服绝不会索取此验证码,切勿转发或告知他人。若非您本人操作,请忽略本短信。【京东】
Đã nhận 16.12.2019 - 16:28 75XXX 你的 Skype 呼叫方 ID 现已激活。如果不是你自己激活的,请转到 go.skype.com/cli 并输入此代码以将其停用: HNFBAK
Đã nhận 16.12.2019 - 16:26 75XXX 使用 HNFBAK验证你的 Skype 呼叫方
Đã nhận 16.12.2019 - 16:19 17572600XXX 9828 is your OTP (One Time Password) for logging into the OYO app. For security reasons, do not share the OTP. 9e8LjwZDn0G
Đã nhận 16.12.2019 - 16:17 732XXX 验证码:472939 。您正在使用注册功能,该验证码仅用于身份验证,请勿泄露给他人使用。
Đã nhận 16.12.2019 - 16:17 12673895XXX Likee code: 471904 . drmOWjeCYeL
Đã nhận 16.12.2019 - 16:15 17868477XXX Likee code: 142554 . drmOWjeCYeL
Đã nhận 16.12.2019 - 16:13 13022042XXX Your Code: 971421
Đã nhận 16.12.2019 - 16:11 12673894XXX Your Code: 971421
Đã nhận 16.12.2019 - 16:10 58XXX 83436644 is your Stanford Court Verification Code
Đã nhận 16.12.2019 - 16:10 58XXX Hello Openkey a mobile key is waiting for you at The Stanford Court Hotel. Download the app here https://connector.openkey.co/apps/6
Đã nhận 16.12.2019 - 16:07 18587719XXX 6416 is your OTP for BYJU'S App Ref : Imb1VxwVT6f
Đã nhận 16.12.2019 - 16:07 19095513XXX ​​6416 is your OTP for BYJU'S App Ref : Imb1VxwVT6f
Đã nhận 16.12.2019 - 16:02 12074242XXX TamTam: 6241 - number confirmation code
Đã nhận 16.12.2019 - 16:01 732XXX [PayDex] Verification Code: 446106,you are reset passwords.In five minutes valid,do not tell others.
Đã nhận 16.12.2019 - 15:57 15108519XXX [今日头条] 验证码2454,用于手机登录,5分钟内有效。验证码提供给他人可能导致帐号被盗,请勿泄露,谨防被骗。
Đã nhận 16.12.2019 - 15:56 18339950XXX 611565 is your verification code for TIER - Scooter Sharing.
Đã nhận 16.12.2019 - 15:56 18339020XXX 045767 is your Google Voice verification code. Don't share it with anyone else. https://goo.gl/UERgF7
Đã nhận 16.12.2019 - 15:53 18339020XXX 您的 Google Voice 验证码是 265836。请勿向任何其他人透露。https://goo.gl/UERgF7
Đã nhận 16.12.2019 - 15:47 732XXX [Netease]Queued successfully. Please come back to NetEase cloudgaming and enjoy it.--Netease CloudGaming
Đã nhận 16.12.2019 - 15:47 732XXX [Netease]Queued successfully. Please come back to NetEase cloudgaming and enjoy it.--Netease CloudGaming
Đã nhận 16.12.2019 - 15:47 732XXX [Netease]Queued successfully. Please come back to NetEase cloudgaming and enjoy it.--Netease CloudGaming
Đã nhận 16.12.2019 - 15:45 32XXX Use 293724 as your login code for ThaiFriendly. (Account Kit by Facebook)
Đã nhận 16.12.2019 - 15:44 19852502XXX Код авторизации на tickets.ua: 61-44-72-12. Введите этот код в соответствующее поле в течение 5 минут с момента получения SMS.
Đã nhận 16.12.2019 - 15:43 18339020XXX 514339 is your Google Voice verification code. Don't share it with anyone else. https://goo.gl/UERgF7
Xem Tất cả Tin nhắn

You need a free Trash Mail Service? Check it out on vi.mytrashmailer.com

Dịch vụ này hoạt động ra sao?

Dịch vụ này hoạt động như thế nào để xác minh mà không cần điện thoại hoặc SIM? Bạn có thể xác minh chính bạn với dịch vụ miễn phí của chúng tôi cho bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu số điện thoại di động của bạn. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn (SMS) với số di động trực tuyến của bạn. Bảo vệ sự riêng tư của bạn trước bất kỳ người/bên thứ ba nào và sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

» Hướng dẫn «

Hide your number

Ẩn số của bạn

Nhận thông báo từ điện thoại di động mà không cần SIM hoặc di động. Dùng cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào chẳng hạn WhatsApp hoặc Facebook

Secure your number

Bảo mật

Tất cả thông tin sẽ được gửi qua giao thức HTTPS (SSL, Secure Sockets Layer) bảo mật

Protect your real mobile number

Bảo vệ số thật

Không bao giờ phải nhập số thật của bạn nữa! Chúng tôi bảo vệ bạn trước mọi bên thứ ba hoặc những người gửi tin rác