Mệt mỏi vì các trang web cứ hỏi số điện thoại của bạn khi đăng ký? Điều này đã qua! Đơn giản hãy chọn một trong những số MIỄN PHÍ của chúng tôi và nhận thông báo cho WhatsApp, Facebook và các mạng trực tuyến khác ngay tại đây. Không bao giờ phải nhập số điện thoại di động thật của bạn nữa!

Bắt Đầu Ngay
my trash mobile

Nhận Tin Nhắn

Nhận tin nhắn để xác minh trực tuyến như trong WhatsApp hoặc Facebook.

  1. Chọn một trong những số điện thoại di động miễn phí của chúng tôi
  2. Nhập số vào dịch vụ yêu cầu
  3. Nhấn vào nhận để gửi tin nhắn đến số đó

Hiển thị tất cả các số trực tuyến sẵn có

NEW! Lấy một số duy nhất

Tin nhắn Đã nhận
US +19163850525 +1 9163850525

Tình trạng Ngày tháng Người gởi Tin nhắn
Đã nhận New 28.02.2020 - 20:54 13125486XXX 【哔哩哔哩】验证码676883,5分钟内有效,请勿泄漏
Đã nhận 28.02.2020 - 20:52 14243391XXX 【搜狐】我的注册验证码 871909
Đã nhận 28.02.2020 - 20:40 729XXX PayPal: Su codigo de seguridad es 465702. Su codigo vence en 10 minutos. Por favor no responda. 3/3p3o0TedB
Đã nhận 28.02.2020 - 20:21 16313337XXX [Douyutv]verification code:575561 , this code is valid for 5 minutes , please do not tell others.
Đã nhận 28.02.2020 - 20:21 19783962XXX [forever]Your verification 6664
Đã nhận 28.02.2020 - 20:20 19783962XXX [forever]Your verification 6165
Đã nhận 28.02.2020 - 20:11 14158494XXX Your Textline confirmation code: drzs6
Đã nhận 28.02.2020 - 20:07 12512559XXX 【哔哩哔哩】477086短信登录验证码,5分钟内有效,请勿泄露。
Đã nhận 28.02.2020 - 20:00 15072003XXX [跟谁学]406650 (Your Genshuixue Verification Code), Thank you.
Đã nhận 28.02.2020 - 19:56 16176525XXX Your Signal verification code: 804-512 doDiFGKPO1r
Đã nhận 28.02.2020 - 19:50 15624856XXX Verification code is 638288
Đã nhận 28.02.2020 - 19:46 12182967XXX 【香蕉科技】验证码为:761458,您正在注册成为平台会员,感谢您的支持!
Đã nhận 28.02.2020 - 19:45 19783962XXX [jiuguokeji]your verification code is 837361
Đã nhận 28.02.2020 - 19:45 81XXX El código de verificación de tu ID de Apple es: 256634
Đã nhận 28.02.2020 - 19:43 12017016XXX [jiuguokeji]your verification code is 704223
Đã nhận 28.02.2020 - 19:28 12014534XXX Your Uber code: 1522. Reply STOP to unsubscribe.
Đã nhận 28.02.2020 - 19:17 15624856XXX Verification code is 324167
Đã nhận 28.02.2020 - 19:16 17033955XXX [网易云音乐]Verification code: 3747, valid for 10 minutes.
Đã nhận 28.02.2020 - 19:11 15072003XXX [Netease]Your pin code is 369533. Netease UU Team
Đã nhận 28.02.2020 - 19:11 15087443XXX Your SilverSky Mail verification code is 191032. This code is valid for 3 minutes.
Đã nhận 28.02.2020 - 19:09 15624856XXX Verification code is 480789
Đã nhận 28.02.2020 - 19:08 12036846XXX 3217 is verification code of 19163850525
Đã nhận 28.02.2020 - 18:54 19786745XXX 【香蕉科技】验证码为:788087,您正在注册成为平台会员,感谢您的支持!
Đã nhận 28.02.2020 - 18:51 14129064XXX Your Signal verification code: 140-171 doDiFGKPO1r
Đã nhận 28.02.2020 - 18:50 17864204XXX Your Signal verification code: 523-806 doDiFGKPO1r
Xem Tất cả Tin nhắn

You need a free Trash Mail Service? Check it out on vi.mytrashmailer.com

Dịch vụ này hoạt động ra sao?

Dịch vụ này hoạt động như thế nào để xác minh mà không cần điện thoại hoặc SIM? Bạn có thể xác minh chính bạn với dịch vụ miễn phí của chúng tôi cho bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu số điện thoại di động của bạn. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn (SMS) với số di động trực tuyến của bạn. Bảo vệ sự riêng tư của bạn trước bất kỳ người/bên thứ ba nào và sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

» Hướng dẫn «

Hide your number

Ẩn số của bạn

Nhận thông báo từ điện thoại di động mà không cần SIM hoặc di động. Dùng cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào chẳng hạn WhatsApp hoặc Facebook

Secure your number

Bảo mật

Tất cả thông tin sẽ được gửi qua giao thức HTTPS (SSL, Secure Sockets Layer) bảo mật

Protect your real mobile number

Bảo vệ số thật

Không bao giờ phải nhập số thật của bạn nữa! Chúng tôi bảo vệ bạn trước mọi bên thứ ba hoặc những người gửi tin rác